• دانلود زیرنویس مستند Corporate Responsibility 2020 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس مستند Corporate Responsibility 2020 – بلو سابتايتل

    دانلود زیرنویس مستند Corporate Responsibility 2020 مستندی ویرانگر و نگران کننده در مورد مشارکت سیستماتیک جامعه بزرگ تجاری آرژانتین به عنوان مسئول مدنی تروریسم دولتی در طول آخرین دیکتاتوری نظامی، بر اساس گزارش مسئولیت شرکت در جنایات علیه بشریت. سرکوب کارگران در جریان تروریسم دولتی، که در سال 2015 توسط وزارت دادگستری و حقوق بشر